Algemene voorwaarden

www.kiek-twente.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.kiek-twente.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Kiek-Twente . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kiek-Twente is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kiek-Twente.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kiek-Twente te mogen claimen of te veronderstellen.

Kiek-Twente streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Kiek-Twente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding.

 Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf.
Het is niet toegestaan deze foto’s, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen